fbpx

terminologia

Zdajemy sobie sprawę że terminologia używana w branży nieruchomości na naszej pięknej wyspie  potrafi być czasami niezrozumiała, postaramy się więc wyjaśnić najczęściej używane zwroty  mamy nadzieję że wam pomogą 

APR – ( Annual percentage rate ) jest to roczna stopa procentowa określa koszt pożyczania pieniędzy, pomaga porównać oferty od różnych kredytodawców.
Asking price – jest to cena nieruchomości za jaką dana nieruchomość jest na sprzedaż – podlega negocjacji.
Agreement in principle – Promsa kredytowa ( bankowa ) jest to dokument wydawany przez bank ważny przez okres 30 dni zaświadczający że kredytobiorca posiada zdolność kredytową i po spełnieniu określonych warunków otrzyma kredyt.
Base rate – Stopa procentowa ustalona przez Bank Anglii stosowana jako kryterium dla kredytodawców do ustalenia własnych opłat. Weryfikowana jest przez cały rok i może ulec zmianie.
Bank of England – Główny bank ( rządowy ) Anglii jest odpowiedzialny za stabilne stopy procentowe , emitowanie banknotów, utrzymanie stabilnej gospodarki itp.
Completion date – Dzień w którym tytuł własności nieruchomości zostaje przeniesiony ze sprzedającego na nabywce.
Collateral – Zabezpieczenie spłaty pożyczki.
Claim for possesion – Roszczenie w sprawie prawa własności do nieruchomości.
Conveyancing – Proces przeniesienia tytułu prawnego ze sprzedającego na nabywcę, składa się z dwóch głównych etapów exchange of contracts i completion.
Deeds – Wszystkie prawne dokumenty związane z nieruchomością.
Disbursements– Koszty poniesione przez kancelarię w Twoim imieniu.
Early repayment charge – suma którą należy zapłacić za wcześniejszą spłatę kredytu.
EPC – ( Energy performance certificate ) Zaświadczenie które zawiera wszystkie informacje o zużyciu energii w nieruchomości, a także zalecenia dotyczące sposobów zmienjszenia kosztów zużycia.
Exchange of contracts – podpisanie umowy zobowiązującej obie strony prawnie do wywiązania się z warunków określonych w umowie.
Fixed rate mortage – kredyt hipoteczny w którym rata opiera się na stałej stopie procentowej.
Freehold – prawo własności nieruchomości oraz gruntu, na którym owa nieruchomość jest położona.
Gazumping – próba podbicia ceny nieruchomości przez kolejnego potencjalnego kupca w momencie, kiedy proces kupna, na przykład. Nieruchomości ruszył i warunki umowy kupna – sprzedaży zostały ustalone.
Gazundering– próba obniżenia ceny przez potencjalnego nabywcę że tuż przed wymianą kontraktów.
Ground rent – coroczna kwota, jaką musi zapłacić dzierżawca wydzierżawiającemu.
Guarantor – osoba, która gwarantuje spłatę kredytu w
momencie uchylenia się od tego obowiązku przez
kredytobiorcę (często rodzic bądź krewny).
Guarantor mortgage – rodzaj kredytu, w którym gwarant zapewnia spłatę kredytu, pomimo tego, iż nie jest współwłaścicielem nieruchomości.
Indemnity insurance – ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wykupiona w celu ochrony kupującego przed problemami spowodowanymi przez posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości.
Interest only mortgage – rodzaj kredytu hipotecznego, w którym spłaca się odsetki kredytu, a nie kapitału. Miesięczne raty są niższe, jednak że na zakończenie okresu kredytowania wymagana będzie spłata całej kwoty pożyczonej od banku.
Interest – odsetki od udzielonego kredytu.
Interest rate – stopa procentowa od udzielonego kredytu.
Joint mortgage – rodzaj kredytu hipotecznego zaciągnięty przez dwie lub więcej osób.
Land certificate – dowód prawa własności nieruchomości.
Land registry – biuro rejestracji gruntów, czyli instytucja państwowa rejestrująca własność gruntów i nieruchomości w Anglii i Walii.
Land registry Fee – opłata rejestracyjna pobierana przez biuro rejestracji gruntów za dokonanie rejestracji własności nieruchomości i obciążających ją kredytów hipotecznych. Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości nieruchomości.
Lease – umowa dzierżawy, w której jedna strona wydzierżawia odpłatnie nieruchomości na określony czas, zwykle 99 lat.
Leasehold – umowa zawierana przez strony na czas określony, która polega na udostępnieniu innej osobie prawa lub rzeczy, ale nie przenosi własności.
National House building – Instytucja wydająca gwarancję i ubezpieczenia ( buildmark warranty ) dla nowo wybudowanych nieruchomości zwykle na 10 lat
Negative equity – ujemna różnica między wartością nieruchomości a wartością zaciągniętego kredytu
Offset mortgage – kredyt hipoteczny z mechanizmem bilansującym nazywanym też kredytem offsetowym polega ona na tym że kwota należna z tytułu zaciągniętego kredytu jest co miesiąc pomniejszana o kwotę oszczędności na koncie bieżącym lub oszczędnościowym kredytobiorcy przed naliczeniem należnych odsetek
Property information form – formularz informacyjny przedkładane przez sprzedającego dokument ten zawiera szczegółową informację dotyczący odpowiedzialności i granicy posesji historia wszelkiego rodzaju dobudówek i zmian wprowadzonych w konstrukcji nieruchomości a także sporów sąsiedzkich oraz ubezpieczeń majątkowych
Nieruchomosci bez tajemnic
Purchase Price – cena zakupu nieruchomości nie wlicza się w nią kosztów jej nabycia
Registered land – do 1990 roku Wielkiej Brytanii nie było obowiązku rejestracji gruntów obecnie każda nieruchomość wraz z ciążącymi na niej prawami musi być zarejestrowana w land registry jest to bardzo ważny element w procesie kupna nieruchomości gdyż może to wpłynąć na przyspieszenie procedury kupna sprzedaży
Repayment mortage
rodzaj kredytu hipotecznego w którym pożyczony kapitał spłacany jest w miesięcznych ratach wraz z odsetkami od pozostałej kwoty daje to poczucie pewności iż przed upływem okresu na który został zaciągnięty kredyt zobowiązanie zostanie w pełni spłacony
Searches
wyszukiwanie informacji o nieruchomości które są ważne ze względu na bezpieczeństwo zawierania umowy kupna-sprzedaży
Shared ownership – współwłasność nieruchomości
Stamp duty – podatek uiszczane przez kupującego do rządu Wielkiej Brytanii w przypadku nabycia mienia wysokość kwoty uzależniona jest od ceny kupna nieruchomości
Sold subject to contract
sprzedaż z zastrzeżeniem własności nieruchomości zobowiązanie stron do przyszłego przeniesienia własności rzeczy i zapłaty ceny pod pewnym warunkiem lub w określonym terminie na przykład po uzyskaniu kredytu hipotecznego w praktyce oznacza to iż właściciel domu przyjął ofertę od kupującego ruszył proces sprzedaży a strony czekają na podpisanie ostatecznej umowy formalnie nieruchomości nie jest sprzedana i w każdej chwili obie strony mogą się wycofać
Survey – Szczegółowe sprawdzenie stanu nieruchomości pod względem technicznym, strukturalnym Rzeczoznawca ( surveyor ) pracuję dla banków, ale zwykle na umowę zlecenie i sporządza dla nich raport, w którym między innymi określa:
– wszelkie poważne usterki
– wyniki badań wilgotności w ścianach
– ogólny stan nieruchomości
– ewentualne zniszczenie drewnianych powierzchni w domu na przykład przez korniki. Ma to istotny wpływ na cenę i zakup nieruchomości.
Tenants in common współwłaściciele domu posiadają określone udziały w nieruchomości zwykle procentowo w przypadku śmierci jednego z nich udziały przechodzą na spadkobierców
Title deeds – akt prawny lub dokument stanowiący dowód prawa w szczególności prawa własności nieruchomości
Title report – raport z historii prawnej danej nieruchomości.
 
 
Tracker mortgage – rodzaj kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową. powiązany ze stopą procentową Bank of England określany jest procentem w stosunku do stopy Bank of England w zależności od jej wysokości rata maleje lub rośnie. Przykładowo jeżeli ustalono że tracker wynosi 0,5% powyżej stopy Bank of England a aktualna stopa procentowa Bank of England wynosi 4,5% wówczas rata kredytu typu tracker wynosi 5% w przypadku takiego kredytu możliwa jest wcześniejsza spłata zobowiązania bez spłaty odsetek.
Transfer deed – dokument przenoszący prawo własności ze zbywcy na nabywcę
Transfer of legal title – Przeniesienie tytułu własności dokument ten określany również jako formularz TR1, stanowi prawne potwierdzenie przeniesienia własności ze sprzedającego na kupującego
Under offer
określenie sytuacji w której oferta nabywcy została przyjęta przez sprzedającego i strony przygotowują się do dalszej procedury.
Valuation – wycena, określenie wartości nieruchomości.
Variable rate mortgage
Kredyt hipoteczny ze zmienną stopę procentową.
Water and drainage search
Sprawdzenie systemu wodno-kanalizacyjnego sprawdzenie informacji na temat dostawcy wody w okolicy w której znajduje się nieruchomość.